fredag den 8. april 2016

Sex-chikane på de sociale medier - vi vil ikke acceptere detDet er afgørende for elevers trivsel og læring, at de kan være i trygt fællesskab, fri for alle former for mobning. I den verden, som er elevernes, antager mobning mange nye former. I den seneste tid har der i medierne været fokus på forskellige former for unges sexchikane på internettet.

På OEG betragter vi sex-shaming og sex-chikane på internettet på samme måde, som vi betragter andre former for mobning. Vi vil ikke acceptere det. Og opdager vi, at det finder sted, får det konsekvenser. Det kan både være sanktioner i henhold til skolens ordensregler og politianmeldelse, hvis vi skønner, at der er tale om ulovligheder.

Vi er helt på linie med den konsekvente reaktion, som Gefion Gymnasium har udvist i forbindelse med et tilfælde af en elevs formidling af nøgenbilleder af en anden elev på nettet: bortvisning og politianmeldelse.

Det giver sig selv, at en skole skal sørge for, at skolen ikke medvirker til at organisere aktiviteter, hvor eleverne udsættes for sex-chikane. Men det er også vigtigt, at eleverne forstår, at de også uden for skoletiden er forpligtet til at behandle hinanden med respekt, og at der kan komme sanktioner, hvis de ikke gør det. Elevernes adfærd i forhold til hinanden på internettet er også et skoleanliggende.

Ordensregler og sanktioner er vigtige for, at elever har klare rammer at orientere sig i forhold til. Men de kan ikke stå alene. Gymnasiet har til opgave at give eleverne almen dannelse, og det skal vi gøre i forhold til den virkelighed, som er deres, og som de skal fungere i. Hvis vi svigter denne opgave, overlader vi dannelsen til de unge selv og de medier, de omgiver sig med.

Det vigtigste, vi som skole kan gøre - og det arbejder vi målrettet med - er at etablere trygge fællesskaber i og udenfor undervisningen, så alle elever oplever at være værdifuld, uundværlig og værdsat. Der etableres trygge rammer, hvor man kan afprøve egne og andres værdier og grænser, og hvor man kan vise og modtage hensyn og respekt. Empati kommer ikke af sig selv, men skal hele tiden italesættes, afprøves og bekræftes. Det kan vi hjælpe med ved i undervisningen at have fokus på relationsopbygning og feedback. Vi gør det allerede meget, men jeg tror, vi kunne gøre endnu mere.

Empati udfordres ikke mindst på nettet, hvor man ikke er i tæt kontakt med det menneske, man kommunikerer med og om. Derfor bliver digital dannelse så vigtig en del af den moderne skoles opgave. Eleverne skal kende til internettet og de sociale mediers måder at fungere på, de skal lære, at kommunikation på nettet kan ramme hårdt (også selv om det måske ikke var hensigten), og at kommunikationen aldrig forsvinder.

Kort sagt. De unge skal lære god adfærd - også på nettet.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar